​نرم افزار جامع شهرسازی ، نوسازی ، GIS

زیرسیستم صدور پروانه ، پاسخ استعلام  وگواهی پایان کار :

سیستم یكپارچه شهرسازی، از طریق این زیرسیستم، عملیات صدور پروانه ساختمانی  پاسخ استعلام  وگواهی پایان کار  ، را در شهرداری دچار یك تحول بنیادین نموده است.
 دستاوردهای مهم سیستم یكپارچه شهرسازی در این بخش علاوه بر بهینه سازی و خودكارسازی عملیات روزانه كاربران، برداشتن یك گام اساسی در جهت حذف ارتباط پرسنل با ارباب رجوع می باشد.
قابلیتهای مورد انتظار از زیر سیستم صدور پروانه ،گواهی پایان کار و پاسخ استعلامات:

راهنمایی و مشاوره مراجعین،
تهیه کارتابل الکترونیکی مرتبط
مشاهده اطلاعات کد نوسازی
تهیه پیش نویس پروانه و گواهی الکترونیک ،
دسترسی سریع و آسان پرسنل به محتویات پرونده ها در بایگانی،
واسط GIS  جهت دسترسی به اطلاعات املاك از جمله کد نوسازی
اعلام ضوابط و مقررات مربوط به هرملك به تفكیك پلاك بصورت مكانیزه،
مکان نگهداری اطلاعات تمامی کدهای نوسازی

امکان مشاهده اسکن کروکی در سیستم
تهبه کارتابل الکترونیکی با قابلیت های مورد نظر کارفرما
امکان مشاهده پایه املاک
امکان  ثبت درخواست بر اساس  گردش کارها
ثبت اطلاعات بر اساس اطلاعات  مورد نظر متقاضی
امکان مشاهده ضوابط طرح تفضیلی
امکان کنترل ضوابط نقشه
امکان صدور پایان کار
امکان تهیه و پاسخ استعلامات​​​​​​​


نرم افزار جامع شهرسازی

زیرسیستم امور مهندسین :

مهندسین ناظر و مجریان ذیصلاح یكی از زیرسیستم های یكپارچه شهرسازی است که در آن علاوه بر نگهداری و بروزرسانی اطلاعات كامل مهندسین ناظر ومجریان ذیصلاح (حقیقی وحقوقی)

امکان ثبت اطلاعات مهندسین
امکان ثبت مدارک و سوابق مهندسین در آرشیو
امکان جستجو بر اساس اقلام ورودی
امکان ارجاع پرونده به گروهی از مهندسین
امکان چک نمودن اطلاعات مرتبط پایه، رشته، صلاحیت و تعداد کار و کنترل ظرفیت و صلاحیت مهندس در هنگام ارجاع پرونده
امکان تهیه گزارش براساس موارد مورد نظر کارفرما
امکان مشاهده اطلاعات ملک برای استفاده مهندس ناظر
امکان نمایش موقعیت ملک به مهندس ناظر
امکان ورود اطلاعات و ارائه گزارشات توسط مهندس ناظر بدون حضور در شهرداری