زیرسیستم صدور پروانه ساختمانی وگواهی پایان کار و پاسخ استعلام

زیرسیستم صدور پروانه ساختمانی وگواهی پایان کار و پاسخ استعلام
سیستم یکپارچه شهرسازی،نوسازي و GIS شهرداری   زیرسیستم صدور پروانه ساختمانی وگواهی پایان کار و پاسخ استعلام از طریق این زیرسیستم،عملیات صدورپروانه و صدور گواهی در شهرداری دچار یک تحول بنیادین می گردد. دستاوردهای مهم سیستم یكپارچه شهرسازی در این بخش علاوه بر بهینه سازی و خودكارسازی عملیات روزانه كاربران،برداشتن یک گام اساسی در جهت حذف ارتباط پرسنل با ارباب رجوع می باشد. قابلیتهای موردانتظار از زیرسیستم صدورپروانه،گواهی پایان کار …
ادامه مطلب

کمیسیون ماده صد شهرداری

زیر سیستم کمیسیون ماده صد شهرداری تعیین و تشخیص تخلفات ساختمانی یكی از اساسی ترین زیرسیستم های موجود در سیستمهای یكپارچه شهرسازی و درآمد شهرداری می باشد.  این زیرسیستم وظیفه خودكار سازی تعیین و تشخیص تخلفات ساختمانی را عهده دار می باشد. برخی از قابلیت ها زیرسیستم کمیسیون ماده صد شهرداری عبارتند از : امکان تعریف کارتابل داخلی کمیسیون ماده صد امکان ورود اطلاعات کمیسیون های فعال  امکان ثبت رای …
ادامه مطلب