نرم افزار حسابداری و بودجه شورای اسلامی شهر​​​​​​​

نرم افزار حسابداری و بودجه 

نرم افزار حسابداری و بودجه شورای اسلامی شهر

نرم افزار خزانه داری شهرداریها

نرم افزار حسابداري (مالي)

همراه با کدینگ آماده
​​​​​​​

 سرفصل های بودجه شورای شهر

نرم افزار حسابداری و بودجه شورای اسلامی شهر

اسناد حسابداری

تراز دفاتر

​تراز حساب های کل

نرم افزار مالی شهرداری

​تراز حساب های معین

​تراز حساب های تفصیل

نرم افزار حسابداری و بودجه شورای اسلامی شهر

بودجه مصوب
​​​​​​​

اصلاح بودجه
​​​​​​​

نرم افزار بودجه و اعتبارات شهرداری

نرم افزار چک چاپ

چاپ روی چک

نرم افزار بودجه و اعتبارات شهرداری

گزارش لیست چکهای صادر شده

ارتباط با سند حسابداری

فرم دستور پرداخت

فرم رسید چک

کاتالوگ نرم افزار حسابداری و بودجه شورای اسلامی شهر را از اینجا دانلود کنید!

کاتالوگ حسابداری و بودجه

​گالری تصاویر نرم افزار

​گالری ویدئوهای نرم افزار

حسابداری و بودجه شورای اسلامی شهر

 • ویدئو شماره 1 (دو دقیقه)

 • حسابداری

 • بودجه مصوب

 • اصلاح بودجه

 • تفریغ بودجه

 • پیشنهاد بودجه سال آینده

حسابداری و بودجه شورای اسلامی شهر

 • ویدئو شماره 2 (سه دقیقه)

 • حسابداری

 • بودجه مصوب

 • اصلاح بودجه

 • تفریغ بودجه

 • پیشنهاد بودجه سال آینده