بلاگ

​بلاگ

نرم افزار جامع پیشنهاد بودجه 1403-فرم های جدید نرم افزار- بخش پروژه

فرم جدید پروژه ها

  • بودجه 1401
  • عملکرد 1401
  • بودجه 1402
  • عملکرد 9 ماهه 
  • درصد افزایش (تورم)
  • بودجه 1402+درصد افزایش تورم 
  • عملکرد 12ماهه به نسبت 9 ماهه + درصد افزایش تورم
  • بودجه پیشنهادی 1403

نصب و راه اندازی سریع (2 ساعته)

نرم افزار جامع پیشنهاد بودجه 1403

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده