بلاگ

​بلاگ

نرم افزار جامع پیشنهاد بودجه 1403-فرم های جدید نرم افزار-بخش هزینه

فرم جدید هزینه های جاری

خواندن (ایمپورت) ارقام از سامانه بودجه شهرداریها

 • بودجه 1399
 • عملکرد 1399
 • بودجه 1400
 • عملکرد 1400
 • بودجه 1401
 • عملکرد 1401
 • بودجه 1402
 • عملکرد 9 ماهه 
 • درصد افزایش (تورم)
 • بودجه 1402+درصد افزایش تورم 
 • عملکرد 12ماهه به نسبت 9 ماهه + درصد افزایش تورم

بودجه پیشنهادی 1403

نصب و راه اندازی سریع (2 ساعته)

نرم افزار جامع پیشنهاد بودجه 1403

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده