بلاگ

​بلاگ

زیرسیستم صدور پروانه ساختمانی وگواهی پایان کار و پاسخ استعلام

سیستم یکپارچه شهرسازی،نوسازي و GIS شهرداری

 

زیرسیستم صدور پروانه ساختمانی وگواهی پایان کار و پاسخ استعلام

 • از طریق این زیرسیستم،عملیات صدورپروانه و صدور گواهی در شهرداری دچار یک تحول بنیادین می گردد.
 • دستاوردهای مهم سیستم یكپارچه شهرسازی در این بخش علاوه بر بهینه سازی و خودكارسازی عملیات روزانه كاربران،برداشتن یک گام اساسی در جهت حذف ارتباط پرسنل با ارباب رجوع می باشد.

قابلیتهای موردانتظار از زیرسیستم صدورپروانه،گواهی پایان کار و پاسخ استعلامات:

 • راهنمایی و مشاوره مراجعین 
 • تهیه کارتابل الکترونیکی مرتبط
 • مشاهده اطلاعات کد نوسازی
 • تهیه پیش نویس پروانه و گواهی الکترونیک 
 • دسترسی سریع و آسان پرسنل به محتویات پرونده ها در بایگانی
 • واسط GIS  جهت دسترسی به اطلاعات املاك از جمله کد نوسازی
 • اعلام ضوابط و مقررات مربوط به هرملك به تفكیك پلاك بصورت مكانیزه 
 • امکان نگهداری اطلاعات تمامی کدهای نوسازی
 • امکان مشاهده اسکن کروکی در سیستم
 • تهیه کارتابل الکترونیکی با قابلیت های موردنظر کارفرما
 • امکان مشاهده پایه املاک
 • امکان ثبت درخواست براساس گردش کارها 
 • ثبت اطلاعات براساس اطلاعات موردنظر متقاضی
 • امکان مشاهده ضوابط طرح تفضیلی
 • امکان کنترل ضوابط نقشه
 • امکان صدور پایان کار
 • امکان تهیه و پاسخ استعلامات

سیستم یکپارچه شهرسازی،نوسازي و GIS شهرداری

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده