نرم افزار جامع پیشنهاد بودجه 1403-فرم های جدید نرم افزار-بخش هزینه

نرم افزار جامع پیشنهاد بودجه 1403-فرم های جدید نرم افزار-بخش هزینه
فرم جدید هزینه های جاری خواندن (ایمپورت) ارقام از سامانه بودجه شهرداریها بودجه 1399 عملکرد 1399 بودجه 1400 عملکرد 1400 بودجه 1401 عملکرد 1401 بودجه 1402 عملکرد 9 ماهه  درصد افزایش (تورم) بودجه 1402+درصد افزایش تورم  عملکرد 12ماهه به نسبت 9 ماهه + درصد افزایش تورم بودجه پیشنهادی 1403 نصب و راه اندازی سریع (2 ساعته) نرم افزار جامع پیشنهاد بودجه 1403
ادامه مطلب

نرم افزار جامع پیشنهاد بودجه 1403-فرم های جدید نرم افزار- بخش پروژه

نرم افزار جامع پیشنهاد بودجه 1403-فرم های جدید نرم افزار- بخش پروژه
فرم جدید پروژه ها بودجه 1401 عملکرد 1401 بودجه 1402 عملکرد 9 ماهه  درصد افزایش (تورم) بودجه 1402+درصد افزایش تورم  عملکرد 12ماهه به نسبت 9 ماهه + درصد افزایش تورم بودجه پیشنهادی 1403 نصب و راه اندازی سریع (2 ساعته) نرم افزار جامع پیشنهاد بودجه 1403
ادامه مطلب